วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

กรมควบคุมโรค รับสมัคร ข้าราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง)

กรมควบคุมโรค รับสมัคร ข้าราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง)

ประกาศรับสมัคร :  ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง)
อัตราเงินเดือน :  8,700 บาท
ประเภท :  วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :  ได้ รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะนักเทคนิคการแพทย์ และนักวิจัย ทางด้านโปรตีน (Proteomic) ที่จะใช้ในการผลิตตัวอย่างผลบวกเชื้อโรคติดต่อนำโดยแมลง ในรูปแบบโปรตีนสังเคราะห์ ให้บริการแก่หน่วยงานลูกค้า งานศึกษาและผลิตแอนติเจน เพื่อใช้เป็นวัคซีน การศึกษา วิจัย การผลิตชุดน้ำยาตรวจโรคติดต่อนำโดยแมลง อย่างรวดเร็ว และศึกษาวิจัยค้นคว้า ทดลอง สารชีวภาพหรือสารสกัด เพื่อหาฤทธิ์ยับยั้งหรือฆ่าเชื้อโรคติดต่อนำโดยแมลง ตลอดจน งานศึกษาวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งดังกล่าวข้างต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ปฏิบัติงานและตัดสินใจภายใต้การกำกับ แนะนำ หรือตรวจสอบ โดยปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้
1. ด้านปฏิบัติการ
(1) การผลิตตัวอย่างผลบวกเชื้อโรคติดต่อนำโดยแมลง ในรูปแบบโปรตีนสังเคราะห์ ให้บริการแก่ หน่วยงานลูกค้า เพื่อใช้ในงานควบคุมคุณภาพงานตรวจวินิจฉัยในหน่วยงานระดับภูมิภาค และภาคสนาม ทางด้านชุดน้ำยาตรวจอย่างรวดเร็ว, การตรวจโดยวิธี Enzyme liked Immunosorbent Assay (ELISA), การตรวจโดยวิธี Indirect Immunofluorescent Assay (IFA)
(2) การวิจัย พัฒนา ชุดน้ำยาตรวจอย่างรวดเร็ว ต่อเชื้อโรคติดต่อนำโดยแมลง ทั้งตรวจหาแอนติเจน หรือ แอนติบอดี ให้บริการแก่หน่วยงานลูกค้า เพื่อใช้ในงานควบคุมคุณภาพงานตรวจวินิจฉัยในหน่วยงานระกับภูมิภาค
(3) เก็บตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ และศึกษาสารต่างๆ จากร่างกายผู้ป่วย และสัตว์ทดลองเพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคติดต่อนำโดยแมลง เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกัน วินิจฉัย รักษา และการพยากรณ์โรครวมกับตรวจวิเคราะห์สารต่างๆ จากตัวอย่างเลือดดังกล่าว
(4) ศึกษาวิจัย ค้นคว้า ทดลอง สารชีวภาพหรือสารสกัด เพื่อหาฤทธิ์ยับยั้งหรือฆ่าเชื้อโรคติดต่อนำโดยแมลง งานทดสอบความไวของเชื้อต่อสารปฏิชีวนะ
(5) งานศึกษา บริการ และประสานงานและผลิตแอนติเจน เพื่อใช้เป็นวัคซีนโดยอาศัยสัตว์ทดลอง การเพาะเชื้อ และวิธีการอื่น เพื่อใช้ในการสร้างเซรุ่ม วัคซีน แอนติเจน หรือสารที่ใช้เป็นภูมิคุ้มกันโรค
(6) ศึกษาวิจัย ค้นคว้า ทดลอง พัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ ตรวจชันสูตร และตรวจยืนยันโรคติดต่อนำโดยแมลง เพื่อให้มีข้อมูลในการรักษาโรค หรืออาการผิดปกติต่างๆ การสอบสวนโรค การเฝ้าระวังการระบาดของโรค และการป้องกันควบคุมโรค
(7) พัฒนา ดำเนินการ ควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ Proteomic ตามระบบมาตรฐานสากล
/(8) ศึกษา ค้นคว้า...
(8) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยสัณฐานวิทยา ของเชื้อโรคติดต่อนำโดยแมลง และตรวจการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพ ของเซลเนื้อเยื่อด้วยเทคนิคต่างๆ รวมถึงการตรวจด้วยจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เพื่อการวินิจฉัยเชื้อ และวินิจฉัยโรค
(9) ศึกษา ค้นคว้า สร้าง ทดลอง พัฒนา ดูแลรักษา เครื่องมือที่ใช้ทำงานต่างๆ เพื่อให้เครื่องมือเหล่านั้นพร้อมใช้งาน และมีประสิทธิภาพ

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการดำเนินงานในทางปฏิบัติของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการผลิตและวิจัยโปรตีน (Proteomic) เป็นไปอย่างมีระบบ อันจะส่งผลให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ผลการวิเคราะห์จากอดีตที่ผ่านมา

3. ด้านการประสานงาน
ประสานงานกับส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษา วิจัย พัฒนาวิธี และทดสอบทางด้าน ศึกษาวิจัย และผลิตโปรตีน การพัฒนาชุกตรวจอย่างรวดเร็ว การตรวจวินิจฉัย โดยวิธี ELISA, IFA รวมทั้งการพัฒนา และควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการดำเนินการไปโดยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

4. ด้านบริการ
ให้บริการแก่หน่วยงานลูกค้า งานศึกษาและผลิตแอนติเจน เพื่อใช้เป็นวัคซีน การศึกษา วิจัย การผลิตชุดน้ำยาตรวจโรคติดต่อนำโดยแมลง อย่างรวดเร็ว และศึกษาวิจัยค้นคว้า ทดลอง สารชีวภาพหรือสารสกัด เพื่อหาฤทธิ์ยับยั้งหรือฆ่าเชื้อโรคติดต่อนำโดยแมลง ตลอดจน งานศึกษาวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งดังกล่าวข้างต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ปฏิบัติงานและตัดสินใจภายใต้การกำกับ แนะนำ หรือตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  1. สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ทดสอบความรู้พื้นฐานและประโยชน์ Bioinformatics ต่องานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
(2) ทดสอบความรู้พื้นฐาน และประโยชน์โปรตีนสังเคราะห์ ต่องานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
(3) ทดสอบความรู้พื้นฐาน ประยุกต์ และประโยชน์ของวิธี Polymrase Chain Reaction (PRC)
(4) ทดสอบความรู้พื้นฐาน และการประยุกต์ทางด้าน Gene cloning และProtein expression
(โรคติดต่อนำโดยแมลง ประกอบด้วย โรคไข้มาลาเรีย โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคเท้าช้าง)

2. สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้ง สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
ทั้งนี้ จะดำเนินการสอบข้อเขียนก่อน และเมื่อผู้สมัครสอบผ่านข้อเขียนแล้วจึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เงื่อนไข :  ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :  วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
Website :  http://www.ddc.moph.go.th

ประกาศรับสมัคร :  
634233629822556250.pdf (207.06 KB)

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง