วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ นักพัฒนาสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

ประกาศรับสมัคร :   ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :   นักพัฒนาสังคม
อัตราเงินเดือน :   9,700 บาท
ประเภท :   วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :   3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :   ผู้ สำเร็จการศึกษาปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา กฎหมาย และเป็นผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ปริญญาโท ของ ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :   โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
(๑) ด้านการปฏิบัติงาน สำรวจ รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางวิชาการ ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม เบื้องต้น รวมทั้งติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังทางสังคมฯลฯ เช่น สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลทางสังคม เป็นต้น
(๒) ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานฯลฯ เช่น วางแผนการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนางานด้านความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น
(๓) ด้านการประสานงาน ประสานการทำงานที่รับผิดชอบทั้งภายในและภายนอก ทีมงานหรือหน่วยงานฯลฯ เช่น ประสานขอข้อมูล ประสานชี้แจงข้อเท็จจริง เป็นต้น
(๔) ด้านการบริการ ให้บริการข้อมูล ร่วมจัดฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้และอื่นๆ ด้านพัฒนาสังคมฯลฯ เช่น จัดฝึกอบรมแก่หน่วยงาน ครอบครัว กลุ่มชุมชน ประชาชนทั่วไป เป็นต้น

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :   หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
ก. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน
๙.๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๙.๒ การวิเคราะห์สภาพปัญหาและสถานการณ์ทางสังคม
๙.๓ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย แผนงาน โครงการการติดตามประเมินผลและการจัดการ องค์ความรู้
ข. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

ทักษะ/สมรรถนะ :   -
เงื่อนไข :   ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :   วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553


อ่านรายละเอียด/ประกาศเพิ่มเติมได้ที่นี่

พัฒนาสังคม.pdf (130.86 KB)

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง