วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา

ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

-----------------------------

ด้วย กรมการบินพลเรือน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทื่ นร.1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11
ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้

ประกาศรับสมัคร :    ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง :   วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :   7,940 บาท
ประเภท :   วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :   2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :   ปริญญา ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรม ศาสตร์ ในทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และทางวิศวกรรมสำรวจ และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และต้องเป็นผ้สอบผ่านภาคความร้ความสามารถท่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :   
- ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หรือมาตรฐานต่าง ๆ ทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ ว่าด้วยการจัดตั้งสนามบินทางด้านการบินทางกายภาพ (CIVIL ENGINEER)
- พิจารณาและเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือน ระหว่างประเทศ ในด้านการออกแบบก่อสร้างและซ่อมบำรุงท่าอากาศยาน
- เสนอแนะให้มีการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์การจัดตั้ง การกำกับ ดูแลและตรวจสอบมาตรฐานสนามบินและที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานเฉพาะด้าน กายภาพ
- เสนอแนะให้มีการกำหนดเขตปลอดภัยและพิจารณาคำขออนุญาต ปลูกสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
- ดำเนินการเพื่อออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินและที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานเฉพาะด้านกายภาพ
- พิจารณาด้านกายภาพของสนามบินและที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต
- ดำเนินการติดตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสนามบิน
- ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :   ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมสำรวจ ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน

เงื่อนไข :   ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :   วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553


อ่านรายละเีอียด/ประกาศเพิ่มเติมได้ที่นี่

ann_3.pdf (176.3 KB)

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง