วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
2. ปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายเลขานุการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ รวมทั้ง ติดตามขับเคลื่อน และรายงานผลการปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศและกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง
(2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
(3) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(4) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์
(5) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานการณ์สภาพแวดล้อม และข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นพัฒนาและปัญหาสำคัญของประเทศ ภูมิภาค และของโลก เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และแผนที่นำทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา
(6) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และแผนที่นำทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในทางเดียวกัน
2. ด้านการวางแผน
(1) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารราชการของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(2) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและภารกิจที่วางไว้ว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด เพื่อปรับปรุงแผนการดำเนินงานและภารกิจให้ดียิ่งขึ้น
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการบูรณาการงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการบริหารราชการของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(3) ช่วยดำเนินการประชุมของคณะกรรมการ หรือประชุมทางวิชาการ การสัมมนา การเสวนา และการจัดกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ
4. ด้านการบริการ
(1) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ
(2) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
(3) เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปหนังสือ วารสาร จดหมายข่าว เว็บไซต์ และเอกสารวิชาการอื่น ๆ เพื่อถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ดังนี้
๑. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
- ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ความรู้เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน
- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
- ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
- ความรู้เกี่ยวกับสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
- ความรู้เกี่ยวกับ(ร่าง)ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
- ความรู้เกี่ยวกับแผน/ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่าง ๆ
๒. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
    เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
    ทั้งนี้ จะทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

1. การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน

2. การสื่อสารและประสานงาน

3. การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานและสรุปการประชุม

4. การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์

5. การค้นหาและบริหารจัดการข้อมูล

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จนถึง วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง