วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- อนุปริญญา

รายละเอียดวุฒิการศึกษา :           ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน   ในสาขาวิชาโยธา  สาขาวิชาสำรวจ  หรือสาขาวิชาการ
ก่อสร้าง  หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี  ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา  สาขาวิชาสำรวจ  หรือ   สาขาวิชาการก่อสร้าง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ

ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) :  การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
                  ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน   โดยวิธีสอบข้อเขียน  มีรายละเอียดดังนี้
        1. วิชาความรู้ด้านงานสำรวจ
             ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานสำรวจเส้นทาง การวางโค้งแนวราบ แนวตั้ง งานสำรวจวงรอบ (Traverse) ชนิดต่างๆ  การวัดมุม  การปรับแก้มุม  การวัดระยะทางพร้อมการปรับแก้ระยะทาง  การสำรวจระดับ การคำนวณปรับแก้
ตามมาตรฐานเกณฑ์ชั้นงาน  การคำนวณหาค่าพิกัดฉาก  การคำนวณหาค่าระดับ    การคำนวณปริมาณงานดินตัด-ดินถม  การเขียนแผนที่  การเขียนแผนที่ภูมิประเทศแบบดิจิตอลจากข้อมูลสำรวจ (AutoCAD)   
          2. วิชาความรู้ทั่วไปด้านวิศวกรรมงานทาง
                 1) ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ  ปฐพีกลศาสตร์  และคอนกรีตเทคโนโลยี
                 2) ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา  การบริหารงานก่อสร้าง  เทคนิคก่อสร้าง  และการปฏิบัติงานก่อสร้าง
การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
        ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน  จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
                      ทั้งนี้  กรมทางหลวง กำหนดให้สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน  และเมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว  จึงจะเป็นผู้มีรายชื่อเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ต่อไป


ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จนถึง วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมทางหลวง

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง