วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ)

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ)

ประกาศรับสมัคร :  พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน :  9,530 บาท
ประเภท :  บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป และศิลปะศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ปฏิบัติ งานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับงานบริหารจัดการภายในสำนักงานการบริหารงานทั่วไป เช่น ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล การรายงาน ประสานงานและติดตาม ติดต่อนัดหมาย เตรียมเรื่องเตรียมการสำหรับประชุม จดบันทึก สรุปเรื่อง จัดทำรายงานการประชุม งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน รวมรวมข้อมูลสถิติ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


วิธีการเลือกสรร :  - ความรู้ความสามารถ
(1) การประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป(โดยวิธีสอบข้อเขียน) คะแนนเต็ม 50 คะแนน ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบของพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และภารกิจของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (2) การประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(โดยวิธีสอบข้อเขียน) คะแนนเต็ม 150 คะแนน สอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในเรื่องความรู้เกี่ยวกับระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การร่างโต้ตอบหนังสือ และวิเคราะห์สรุปประเด็นข้อมูล (3) การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน จะประเมินเพื่อพิจารณาสมรรถนะ และความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติและประสบการณ์ในการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้ารับการประเมิน และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัย ความสามารถ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

เกณฑ์การประเมิน :  - ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนผ่านเกณฑ์ การประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป รวมกับความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิได้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และได้รับคะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะขึ้นบัญชีตามลำดับที่ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ หากมีผู้ได้รับคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้รับคะแนนประเมินความเหมาะสมกับ ตำแหน่งเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากยังมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับคะแนนประเมินความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากยังคงคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับ ที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร :  วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
Website :  http://www.oaep.go.th


ประกาศรับสมัคร :  
http://job.ocsc.go.th/images/Job/634133429311388706.pdf

ขอบคุณค่ะ

TOP

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง