วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

รับบรรณารักษ์ เปิดรับ9-31 พ.ค.60

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบพิเศษ ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
        1. คุณสมบัติผู้สมัคร
           1.1  มีสัญชาติไทย เพศชาย / หญิง
           1.2  อายุไม่เกิน 30 ปี       
           1.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบรรณารักษ์ หรือบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์/
/บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์
           1.4  ถ้าเป็นชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือพ้นจากการเกณฑ์ทหาร
           1.5  มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Photoshop
และ Internet
           1.6  แค็ตตาล็อกหนังสือระบบดิวอี้ได้ในระดับดี
           1.7  พิมพ์ดีดภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ ระดับปานกลางถึงระดับดี
           1.8  อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ระดับปานกลางถึงระดับดี
        2. ลักษณะงาน
           ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเทคนิค งานบริการ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
        3. อัตราค่าจ้าง        เงินเดือน 13,300 บาท ค่าครองชีพ 1,500 บาท (รวม 14,800 บาท)
        4. หลักฐานการสมัคร  (รับรองสำเนาทุกแผ่น)
           4.1  สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบทหารกองเกิน
           4.2  สำเนาหลักฐานการสำเร็จทางการศึกษา  (ปริญญาบัตร, ทรานสคริป)
           4.3  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป ขนาด “1.5 x 2”
           4.4  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล /ทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)
             4.5  สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)       
        5. สถานที่รับสมัคร
           5.1  ผู้ประสงค์จะสมัคร  ยื่นใบสมัครได้บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560
                    ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.  2 ช่องทาง คือ
                     5.1.1 ทางจดหมาย  (ที่อยู่ตามข้อ 5.1.2)
                     5.1.2 สมัครด้วยตนเอง
                         ที่อยู่ : ห้องสมุดสำนักข่าวกรองแห่งชาติ อาคาร 5 ชั้น 1 เลขที่ 321 ถ.ราชดำเนินนอก
                            แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  โทร. 02-2817399 ต่อ 223  โทรสาร 02-2826803
           5.2  โหลดใบสมัครที่  www.nia.go.th, www.nialib.com
           5.3  การพิจารณาคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบเบื้องต้น  หากผ่านการพิจารณา
                    จะติดต่อกลับเพื่อนัดสอบต่อไป
library

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง