วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

กรมทางหลวง รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

กรมทางหลวง ประกาศรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- อนุปริญญา

รายละเอียดวุฒิการศึกษา :  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา  สาขาวิชาสำรวจ  หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี   ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา   สาขาวิชาสำรวจ   หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง  และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับ
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ

ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบ
1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
        ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน          โดยวิธีสอบข้อเขียน  มีรายละเอียดดังนี้
        1. วิชาความรู้ด้านงานสำรวจ
        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานสำรวจเส้นทาง การวางโค้งแนวราบ แนวตั้ง  งานสำรวจวงรอบ (Traverse) ชนิดต่างๆ  การวัดมุม  การปรับแก้มุม การวัดระยะทางพร้อมการปรับแก้ระยะทาง  การสำรวจระดับ การคำนวณปรับแก้ตามมาตรฐานเกณฑ์ชั้นงาน  การคำนวณหาค่าพิกัดฉาก  การคำนวณหาค่าระดับ       การคำนวณปริมาณงานดินตัด-ดินถม  การเขียนแผนที่  การเขียนแผนที่ภูมิประเทศแบบดิจิตอล   จากข้อมูลสำรวจ (AutoCAD)   
        2. วิชาความรู้ทั่วไปด้านวิศวกรรมงานทาง
                1) ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ  ปฐพีกลศาสตร์  และคอนกรีตเทคโนโลยี
                2) ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา  การบริหารงานก่อสร้าง  เทคนิคก่อสร้าง  และการปฏิบัติงานก่อสร้าง
2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
          ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน  จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จนถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมทางหลวง

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง