วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

กรมพัฒนาที่ดินเขต 12 รับสมัครลูกจ้าง ข้าราชการ

กรมพัฒนาที่ดินเขต 12 รับสมัครลูกจ้าง ข้าราชการ


ด้วย กรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ด ำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการปร ะเภททั่วไป ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0802/1155 ลงวั นที่ 5 สิงหาคม 2552 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริห ารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื ่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะข องกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 ก ุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายล ะเอียดดังต่อไปนี้1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง

    1.1 เจ้าพนักงานธุรการ
    1.2 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้


2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
    (1) มีสัญชาติไทย
    (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
    (3) ไม่เป็นบุคลล้มละลาย
    (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
    (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยกำหนดคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
    (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้


3. การรับสมัคร

3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 กันยายน 2552 ในวันและเวลาราชการ

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว
โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 15 กันยายน 2552
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย

3.3 ค่าธรรมเนียมการสอบ
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ค่าธรรมเนียม 50 บาท
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ค่าธรรมเนียม 100 บาท

3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น


4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 25 กันยายน 2552 ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา และทาง http://r12.ldd.go.th


5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้


6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบข้อเขียนเท่ากัน ผู้ที่มีเลขประจำตัวสอบในลำดับก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 และทาง http://r12.ldd.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี


8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กำหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2552
---------------------------------


1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงานบริการ

1.1 ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12)
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้
ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ การรับ - ส่งหนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การจัดเก็บเอกสารและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 8,610 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. จะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 มี จ.สงขลา พัทลุง สตูล ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
2. คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2552
---------------------------------1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1.1 ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงานสถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12)
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้
1. จัดทำฐานข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต เพื่อใช้ในด้านสารสนเทศ
2. ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลใน Web-site ของหน่วยงาน
3. ตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์
4. บริการข้อมูล Online ให้กับประชาชน หรือ เกษตรกร
5. ดูแลระบบเครือข่ายของสถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี
6. ปรับปรุงฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน
7. ดูแลรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในระดับเบื้องต้นได้
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,530.- บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. จะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 มี จ.สงขลา พัทลุง สตูล ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
2. คุณวุฒิปริญญาตรี ในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผล ด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง