วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ) โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : 1.        ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
2.        เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 15 มกราคม 2563
3.        มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนับแต่สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าสองปี โดยปฏิบัติราชการหรือเคยปฏิบัติราชการหรือได้รับราชการหรือเป็นพนักงานองค์กรของรัฐ ซึ่งได้ปฏิบัติงานในหน้าที่นั้นโดยต่อเนื่องหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานนั้นต้องเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษในสังกัดหน่วยงานหรือส่วนราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
        พนักงานองค์กรของรัฐ หมายความถึง ข้าราชการ พนักงาน พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาบริการ หรือลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านสืบสวนและสอบสวน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ช่วยแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่มีความซับซ้อน ด้วยวิธีพิเศษ เพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด เพื่อทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด หรือเพื่อเอาตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องลงโทษ
(2) ช่วยประมวล เปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตรวจสอบ ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน ทั้งที่เป็นบุคคล วัตถุ และเอกสาร รวมถึงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่แสวงหาได้มา ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อพิสูจน์ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และความถูกต้องตรงกัน รวมถึงการให้ความเห็นและรับรองหรือยืนยัน เพื่อใช้ในการดำเนินคดีพิเศษ
(3) ร่วมปฏิบัติการพิเศษหรือทางยุทธวิธี ค้น จับ และเข้าควบคุมบุคคล สถานที่ วัตถุสิ่งของ ถอดรหัสสัญญาณและแปลความ สร้างและพัฒนาอุปกรณ์/เครื่องมือการสืบสวนหรือข่าวลับเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมพิเศษ
(4) ช่วยรวบรวมและดำเนินกรรมวิธีต่อข้อมูลและข่าว จากแหล่งข่าวปิดหรือแหล่งข่าวลับ ด้วยวิธีปฏิบัติการลับ เพื่อสนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมพิเศษ
โดยเน้นงานด้านคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดังนี้
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงข้อมูลการสืบสวนสอบสวนและการข่าวของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อสนับสนุนการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีพิเศษและเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(2) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดเกี่ยวกับคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบหรือกลไกต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
(4) รวบรวม ตรวจสอบ และประเมินค่าข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการสืบสวนสอบสวน
การปฏิบัติงานด้านการข่าว ข้อมูลจากแหล่งข่าวเปิดและปิด ตลอดจนข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางคดี เช่น การตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิตอล การตรวจสอบข้อมูลการสื่อสาร ข้อมูลร่องรอยทางการเงินและภาษี ข้อมูลทะเบียนการค้า และดำเนินการจัดเก็บลงในระบบฐานข้อมูล
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประสานข้อมูลข่าวสารและการข่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงข้อมูลการสืบสวนสอบสวนและการข่าวของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
4. ด้านการบริการ
ให้ข้อมูล คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน โดยเฉพาะในขอบเขตความรับผิดชอบของตนแก่บุคคลหรือองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบถึงข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ตามความจำเป็น


ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : (1)        วิชาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
        - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
        - ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
(2)        วิชาความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
        - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
        - ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(3)        วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา และกฎหมายลักษณะพยาน
(4)        วิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ได้แก่
        - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
        - ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบ OOP
        - ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ SOAP, REST
        - การพัฒนาโปรแกรม/ชุดคำสั่งด้วยภาษา C#.NET, PHP, JAVA, SWIFT, JAVA SCRIPT, Python, R
        - หลักการทำงานของ Virtual Machine
        - หลักการสื่อสารข้อมูล (Data Communication)
        - มาตรฐาน Protocol ของการสื่อสารข้อมูลในเครือข่าย เช่น SMTP, STMPS, POP3, IMAP, HTTP, HTTPS เป็นต้น
        - หลักการทำงานของ DNS Server
        - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
        - หลักการและแนวทางการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (System Analysis and Design)
        - กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จนถึง วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง