วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 28 อัตรา

ประกาศสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย
เรื่อง รับสมัครงาน
เพื่อสอบแข่งขัน และสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
--------------------------------------------
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขัน และ สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

1. รับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ จำนวน 28 อัตรา ดังนี้


1.1 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 กลุ่มงานสารนิเทศ สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา

1.2 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 กลุ่มงานสื่อสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 7,940 บาท จำนวน 2 อัตรา

1.3 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 กลุ่มงานสื่อสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 7,940 บาท จำนวน 1 อัตรา

1.4 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 กลุ่มงานสารนิเทศ สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรสำนักงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา

1.5 พยาบาล (ชั่วคราว) ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 7,940 บาท จำนวน 1 อัตรา

1.6 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพ สำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา

1.7 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา

1.8 นักวิชาการศึกษา 3-5 สำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานบริหารจำนวน 1 อัตรา

1.9 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 สำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาดสำนักงานบริหาร อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 7,940 บาท จำนวน 1 อัตรา

1.10 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 สำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานบริหาร อัตราเงินเดือน ระดับ 2 ขั้น 7,100 บาท จำนวน 1 อัตรา

1.11 นิติกร 3-5 ฝ่ายสวัสดิการและนิติการ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 7,940 บาท จำนวน 1 อัตรา

1.12 บุคลากร 3-5 ฝ่ายสวัสดิการและนิติการ และ ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 อัตรา

1.13 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 งานตรวจสอบใบสำคัญ 1 ฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญ สำนักงานการคลัง อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 7,940 บาท จำนวน 1 อัตรา

1.14 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณฝ่ายงบประมาณ สำนักงานการคลัง อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 7,940 บาท จำนวน 1 อัตรา

1.15 พนักงานขับรถ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานกลาง อัตราค่าจ้าง 5,840 บาท จำนวน 1 อัตรา

1.16 พนักงานขับรถ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร อัตราค่าจ้าง 5,840 บาท จำนวน 1 อัตรา

1.17 หัวหน้าหน่วยธุรการทั่วไป (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย อัตราเงินเดือน ระดับ 6 ขั้น 12,530 บาท จำนวน 1 อัตรา

1.18 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 7,940 บาท จำนวน 1 อัตรา

1.19 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7) กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือน ระดับ 7 ขั้น 15,410 บาท จำนวน 1 อัตรา

1.20 หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา (เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7) กลุ่มงานแผนและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือน ระดับ 7 ขั้น 15,410 บาท จำนวน 1 อัตรา

1.21 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 กลุ่มงานแผนและพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือน ระดับ 4 ขั้น 9,700 บาท จำนวน 1 อัตรา

1.22 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 7,940 บาท จำนวน 1 อัตรา

1.23 นายแพทย์ (ชั่วคราว) คลังลิ้นหัวใจ ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย อัตราค่าจ้าง เดือนละ 30,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

1.24 นายแพทย์ 4-6 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา

1.25 เภสัชกร 3-5 ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 8,700 บาท จำนวน 1 อัตรา

1.26 นายช่างโยธา 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดหา
รายได้ อัตราเงินเดือน ระดับ 1 ขั้น 5,760 บาท จำนวน 1 อัตราการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 8 ตุลาคม 2552 ยกเว้นตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 สำนักงานการคลัง และ พนักงานขับรถ รับสมัครถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

82.pdf (426.82 KB)

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง