Board logo

ชื่อกระทู้: กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: namwan    เวลา: 31-5-2018 02:17     ชื่อกระทู้: กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : (1)        ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ และ
(2)        ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันของแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศ

ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : (1)          ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน       
(2)         ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตร และการพัฒนาที่ดิน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน ความรู้ทั่วไปทางการเกษตร การอนุรักษ์ดินและน้ำ การวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดการดิน การปรับปรุงบำรุงดิน และปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน


ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมพัฒนาที่ดิน


ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2