Board logo

ชื่อกระทู้: กรมธนารักษ์ เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการกษาปณ์ [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: namwan    เวลา: 7-10-2019 23:11     ชื่อกระทู้: กรมธนารักษ์ เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการกษาปณ์

กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการกษาปณ์ โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : นักวิชาการกษาปณ์
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมโลหการ ทางวิศวกรรมการผลิต ทางวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการกษาปณ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ควบคุมการผลิต และติดตาม ตรวจสอบวัตถุดิบและผลผลิต เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง ในเวลาที่กำหนด มีคุณภาพ มาตรฐาน และเสียค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด
(2) ควบคุมมลภาวะที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเพื่อเป็นการรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม
(3) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพของดวงตาและเหรียญเพื่อให้ได้งาน ที่สวยงามตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
(4) กำหนดวิธีการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
(5) รวบรวมข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตเหรียญกษาปณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญที่ระลึกต่าง ๆ เพื่อนำมาออกแบบอุปกรณ์และเครื่องจักรที่จะใช้ผลิต
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเหรียญกษาปณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง

ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : -

ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จนถึง วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมธนารักษ์


ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2