Board logo

ชื่อกระทู้: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: namwan    เวลา: 25-10-2019 16:38     ชื่อกระทู้: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : คุณวุฒิปริญญาโท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานด้านการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้า และความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบข้อตกลงทางการค้าการเจรจาการค้า การปกป้องผลประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า รวมทั้งการประสานงานการประชุม การประชุมระหว่างประเทศ การเผยแพร่/เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผลการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลมาตรการบรรเทาผลกระทบและมาตรการเพื่อพัฒนาความพร้อมทางการค้าของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อการจัดทำการค้าเสรีในระดับทวิภาคี อนุภูมิภาค ภูมิภาค พหุภาคี และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าของไทย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง

ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : ๑. ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและสารสนเทศการค้า (เขียนตอบเป็นภาษาอังกฤษ)
๒. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (เขียนตอบเป็นภาษาอังกฤษ)
๓. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (แปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)


ทักษะ/สมรรถนะ : มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จนถึง วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2