วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

ใครจำแนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพากร ได้ มาช่วยกันเฉลยได้ที่นี่

ยื่นแบบครึ่งปีบุคคลธรรมดา ภงด.94 ตั้งแต่เมื่อใด
1. กรกฎาคม
2. สิงหาคม
3. กันยายน
4. ถูกทุกข้อ
ตอบ 1. กรกฎาคม

เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ออกหมายเรียกได้ ... ภายใน 2 ปี นับแต่วันยื่นแบบ

โทษของการไม่ติดอากรณ์แสตมป์ เกินกำหนด 90 วัน คือ ปรับ 5 เท่า

ข้อใดไม่ใช่พันธกิจ ของกรมสรรพากร .... พัฒนาเทคโนโลยี..

ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ ของกรมสรรพากร ....  ระบบงานมาตรฐานสากล  เพื่อบริการประชาชน  และเก็บภาษีทั่วถึง เป็นธรรม

ใครจำข้อไหนได้อีกบ้างครับ

ข้อสอบ นักวิชาการสรรพากร 2555 (สอบวันที่ 5 พ.ค. 2555)

1.  วิสัยทัศน์ -  ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึง เป็นธรรม
2.  ค่านิยม - มุ่งมั่นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ มุ่งเสริมความสามัคคี
       มุ่งสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3.  ข้อใดไม่ใช่พันธกิจ – พัฒนาเทคโนโลยี
4. call center – 1161
5. โทษจำคุกสูงสุด – 7 ปี
6. ปิดแสตมป์อากรพ้นกำหนด 90 วัน – เสียเงินเพิ่ม 5 เท่า
7. ข้อใดสังกัดกระทรวงการคลัง – สำนักคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ
8. บริษัทจ่ายค่าบริการโรงแรม – ไม่หัก ณ ที่จ่าย
9. จ่ายค่าโฆษณา – หัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 2
10. ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคล – ฐานกำไรสุทธิ
11. ภาษีที่สรรพากรจัดเก็บ – ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
12. แบบที่ใช้ยื่นหัก ณ ที่จ่าย – ภ.ง.ด. 53
13. ยื่นแบบครึ่งปี – ตั้งแต่กรกฎาคม
14. บริการข้อมูลข่าวสารกรม – e-taxinfo
15. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
16. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัย
17. ใครมีอำนาจเซ็นต์หมายเรียก – สรรพากรพื้นที่
18. การบริหารราชการกรมสรรพากรมีกี่ส่วน – 1 ส่วน คือ ส่วนกลาง
19. หัก ณ ที่จ่ายรัฐบาล – ร้อยละ 1
20. กรมการทางพิเศษ จ่ายค่ารับเหมา 1,500,000 หักเท่าใด – หัก 150,000
21. ความรับผิดกรณีขายสินค้าของผู้ซื้อสินค้า – เมื่อได้จ่ายชำระค่าสินค้า
22. ความรับผิดกรณีขายสินค้าของผู้ขายสินค้า – เมื่อส่งมอบสินค้า
23. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา – 150,000 บาทแรก
24. มีหน้าที่เสียบุคคลธรรมดา – โสดรายได้เกิน 50,000 สมรสเกิน 100,000
25. เงินปันผลและส่วนแบ่งกำไรที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา – กองทุนรวม
26. เงินได้ 3,000,000 เสียภาษีอัตรา – 30 %
27. เลขประจำตัว 13 หลัก เริ่มใช้ – 1 ก.พ. 55
28. เลขประจำตัว 13 หลัก  ใช้ร่วมกัน 3 แห่ง – กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนง.ประกันสังคม
29. ผ่อนชำระ – 3,000 ขึ้นไป
30. ข้อใดไม่ใช่อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ – 3.3%
31. SME – 200 ล้านบาท , 200 คน
32. หนังสือตำราเรียน ซีดี เทปบรรยาย – ไม่ต้องเสียทั้งหมด
33. ขอคืนเงินหัก ณ ที่จ่าย – 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด กรณีที่ผู้มีสิทธิขอคืนภาษียื่นแบบแสดงรายการเมื่อพ้นเวลาที่กำหนด หรือได้ยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีให้ขยายหรือเลื่อนออกไป ก็สามารถยื่นได้ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ได้ยื่นรายการตามที่ได้ขยายไปนั้น หรือในกรณีที่ผู้มีสิทธิขอคืนภาษี ทำการยื่นอุทธรณ์การประเมินหรือเป็นคดีในศาล คำร้องขอคืนก็สามารถยื่นได้ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นหนังสือ หรือนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่กรณี
34. ข้อใดไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม – หมอเปิดคลินิกรักษาโรค
35. ข้อใดหักค่าใช้จ่ายไม่ได้เลย – เงินปันผล
36. หัก ณ ที่จ่ายคนต่างด้าว ใน ROH – ร้อยละ 15
37. ใบอนุญาต สนง.บัญชีตัวแทน – 2 ปี
38. TA มีอำนาจตรวจ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (ขนาดเล็ก) ที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีปีใดไม่ถึง 30 ล้านบาท และมีทรัพย์สินรวมในรอบระยะเวลาบัญชีปีใดไม่ถึง
39. เด็กถูกรางวัล
40. หนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
41. ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในไทย – ไม่ต้องเสียภาษี เพราะอยู่ไม่ถึง 180 วัน และไม่ได้นำเงินเข้ามาในไทย
42. ภรรยามีเงินได้ 40(2) – ภรรยาต้องนำเงินได้ไปรวมยื่นกับสามี
43. นโยบายรัฐบาลช่วยน้ำท่วม
44. ข้อใดไม่ใช่เงินได้พึงประเมิน – เงินหรือตราสาร หรือ ภาษีที่ผู้เสียจ่ายเอง ข้อไหนไม่แน่ใจ
45. ออกหมายเรียกภายใน – 2 ปี
46. ข้อใดเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม – ขายแสตมป์ไปรษณียากร ไม่แน่ใจ
47. สมจิตรจ่ายค่าเช่าสมใจต้องหักภาษีเท่าไหร่ – ไม่ต้องหักเลย
48. ข้อใดเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ – โรงรับจำนำ
49. ให้คำนวณภาษีคนโสด – 8,400 บาท
50. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม – 6.3 %
51. โอนไม่มีค่าตอบแทน ใครเป็นผู้มีเงินได้ – ผู้โอน
52. จรรยาข้าราชการกรมสรรพากร – ถูกทุกข้อ
53. ขยายเวลายื่นแบบ – 8 วันทุกประเภทแบบ
54. เพิกถอนจดทะเบียนมีผลเมื่อ – ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
55. เสียเงินเพิ่ม – เงินเพิ่ม 1.5 เท่า (ข้อสอบลวงคำว่า ค่าเพิ่ม)
56. ประมวลรัษฎากรตราตาม – หลักความเป็นธรรม
57. โทษทางอาญา – ค่าปรับ
58. เหตุอันสมควรที่ยื่นแบบล่าช้า – น้ำท่วมเอกสารหลักฐานสูญหาย
59. จ.ประเมินแก้จำนวนเงินที่ยื่นไว้ – เสียเบี้ยปรับ 1 เท่า
60. ข้อใดไม่ถือว่าเป็นการขาย – นำสินค้ามาใช้ในการประกอบกิจการ
61. แบบที่ใช้เป็นแบบขอคืนภาษี – ภ.พ. 30 , ภ.ง.ด 90 , ภ.ง.ด. 91
62. ฐานภาษีกิจการประกันชีวิต
63. ซื้อรถยนต์นำเข้าต้องเสียภาษีหรือไม่
64. ถามเกี่ยวกับหักบิดามารดา
65. เงินได้ 150 ล้าน กับ 300 ล้าน ต้องเสียจากเงินได้เท่าไหร่
66. ตัวแทนคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
67. โอนที่ดินมรดกข้อใดหักไม่ได้ – โอนให้บุตรบุญธรรม
68. การตรวจสอบและรับรองบัญชี
69. การตีราคาสินค้า – ราคาตลาด
70. ถามเกี่ยวกับหักบุตรศึกษา
71. เครดิตเงินปันผล
72. นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษี – วัด หรือ สหกรณ์ด้วย ไม่แน่ใจ

รวมรวบมาได้เท่านี้ถูกบ้างผิดบ้าง ขอภัยนะครับ

TOP

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง