วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านปฏิบัติการพิเศษ)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านปฏิบัติการพิเศษ) โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านปฏิบัติการพิเศษ)
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 17 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 15 มกราคม 2563
3. มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนับแต่สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าสองปี โดยปฏิบัติราชการหรือเคยปฏิบัติราชการหรือได้รับราชการหรือเป็นพนักงานองค์กรของรัฐ ซึ่งได้ปฏิบัติงานในหน้าที่นั้นโดยต่อเนื่องหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานนั้นต้องเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษในสังกัดหน่วยงานหรือส่วนราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
        พนักงานองค์กรของรัฐ หมายความถึง ข้าราชการ พนักงาน พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาบริการ หรือลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านสืบสวนและสอบสวน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ช่วยแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่มีความซับซ้อน ด้วยวิธีพิเศษ เพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด เพื่อทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด หรือเพื่อเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ
(2) ช่วยประมวล เปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตรวจสอบ ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน ทั้งที่เป็นบุคคล วัตถุ และเอกสาร รวมถึงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่แสวงหาได้มา ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่อพิสูจน์ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และความถูกต้องตรงกัน รวมถึงการให้ความเห็นและรับรองหรือยืนยัน เพื่อใช้ในการดำเนินคดีพิเศษ
(3) ร่วมปฏิบัติการพิเศษหรือทางยุทธวิธี ค้น จับ และเข้าควบคุมบุคคล สถานที่ วัตถุสิ่งของ ถอดรหัสสัญญาณและแปลความ สร้างและพัฒนาอุปกรณ์/เครื่องมือการสืบสวนหรือข่าวลับเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมพิเศษ
(4) ช่วยรวบรวมและดำเนินกรรมวิธีต่อข้อมูลและข่าว จากแหล่งข่าวปิดหรือแหล่งข่าวลับ ด้วยวิธีปฏิบัติการลับ เพื่อสนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมพิเศษ
โดยเน้นงานด้านปฏิบัติการพิเศษ ดังนี้
(1) ปฏิบัติภารกิจด้านการสะกดรอยพิสูจน์ทราบความเคลื่อนไหวเป้าหมาย การเฝ้าตรวจหรือเฝ้าจุดการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจากการปฏิบัติงานภาคสนาม
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการข่าว การตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
การปฏิบัติการลับ การผลิตข่าวกรองยุทธวิธี ยุทธศาสตร์ และการต่อต้านข่าวกรอง
(3) ปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งดำเนินการสืบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหา
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพิเศษ โดยใช้ยุทธวิธี ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(5) ปฏิบัติภารกิจดำเนินการแฝงตัวเพื่อสนับสนุนภารกิจการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
(6) ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการ ด้านการปฏิบัติการพิเศษ
2. ด้านการวางแผน
(1) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
(2) วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางยุทธวิธี ตรวจค้นและจับกุมที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(3) ติดตามและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการคุ้มครองพยาน
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานข้อมูลและข่าวสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ
4. ด้านการบริการ
(1) ให้ข้อมูล คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน โดยเฉพาะในขอบเขตความรับผิดชอบของตนแก่บุคคลหรือองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบถึงข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ตามความจำเป็น
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานควบคุมและเก็บรักษาของกลาง เก็บรักษาสำนวน งานคลังอาวุธและสรรพาวุธ นายทะเบียนอาวุธปืน


ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : (1)        วิชาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
        - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
(2)        วิชาความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
        - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
        - ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(3)        วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา กฎหมายลักษณะพยาน และความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ


ทักษะ/สมรรถนะ : ทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และอื่น ๆ รายละเอียดปรากฏตามประกาศรับสมัคร

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จนถึง วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง